پنج سطح گواهینامه بین المللی در این طی این دوره‌ها اعطا خواهد شد.

۱- گواهینامه I3DL ™، سطح پایه (I3DL ™ Certificate-BASIC Level)
پس از گذراندن دو ماژول اول، به عنوان پیش‌نیاز تمام ماژولهای دیگر، این گواهینامه به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

۲- گواهینامه I3DL ™ ، سطح میانی (I3DL ™ Certificate-CORE Level)
این گواهینامه پس از گذارندن چهار ماژول اعطا خواهد شد. دو ماژول اصلی ۱ و ۲ الزامی است و دو ماژول دیگر از بین ماژولهای ۳ تا ۱۱، به انتخاب شرکت‌کنندگان خواهد بود.

۳- گواهینامه I3DL ™، سطح تکمیلی(I3DL ™ Certificate-ESSENTIAL Level)
برای کسب این گواهینامه، شرکت کنندگان باید ۶ ماژول را گذراند باشند. ماژولهای ۱، ۲ و ۱۲ الزامی بوده و سه ماژول دیگر به انتخاب شرکت‌کنندگان خواهد بود.

۴- گواهینامه I3DL ™، سطح پیشرفته (I3DL ™ Certificate-ADVANCED Level)
برای کسب این گواهینامه باید ۱۰ ماژول گذرانده شود. ماژول ۱، ۲ و ۱۲ الزامی بوده و هفت ماژول دیگر به انتخاب شرکت‌کنندگان خواهد بود.

۵- گواهینامه I3DL ™، سطح مربی رسمی (I3DL ™ Certificate-Accredited TRAINER Level)
برای کسب عنوان مربی رسمی I3DL ™ ، باید همه ۱۲ ماژول گذرانده شود. علاوه بر این، متقاضی باید دو سال سابقه تدریس، در قالب دانشگاههای نسل سوم را داشته باشد؛ در غیر اینصورت باید دو ماژول اجباری “روش تدریس ۱ و ۲” ، ارایه شده توسط موسسه زمستک، را نیز بگذراند.